Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

    1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
    2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
    3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2008.

Poszczególnym stopniom odpowiadają następujące wymagania edukacyjne:

 

na stopień celujący obejmują treści znacznie wykraczające poza program nauczania. Uczeń poszerza swoją wiedzę i umiejętności  pracując samodzielnie, rozwija indywidualne zainteresowania. Potrafi  w pełni wykorzystać dodatkową wiedzę. Jest samodzielny i twórczy.
 

 

By ocena dawała rzeczywisty obraz osiągnięć ucznia, nauczyciel:

a)      zna jego wyjściowy stan wiedzy i umiejętności,

b)       obserwuje i dokumentuje postępy ucznia,

c)      porównuje  poziom osiągnięć ucznia z jego możliwościami i wymaganiami edukacyjnymi,

d)      ocenia pracę i zaangażowanie ucznia.

Przedmiot

Przedmiotowy
system oceniania
obowiązujący przed nową reformą

Nowa reforma
od 2017/2018

Edukacja wczesnoszkolna

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 3

muzyka - klasa 2

muzyka - klasa 3 

klasa 1

Język polski

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Język angielski

klasy 1-3

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 1

klasa 4

klasa 7

Język niemiecki   klasa 7
Historia i społeczeństwo

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Przyroda

klasy 4-6

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

Matematyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Muzyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Plastyka

klasa 4-6 

klasa 4

klasa 7

Geografia

 

klasa 7

Chemia

 

klasa 7

Informatyka

 

klasa 4

klasa 7

Fizyka

 

Klasa 7

Biologia

 

klasa 7

Zajęcia komputerowe

klasy 4-6

 

Zajęcia techniczne

klasa  4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Wychowanie fizyczne

klasy 4-6

klasa 4

klasa 7

Religia

klasa 1

klasa 2

klasa 3

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 4

klasa 7

Etyka

klasy 4-6

 

Wychowanie
do życia
w rodzinie

 

 

 

 

godo2.png