Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

Jest nam niezmiernie miło poinformować o wynikach konkursu pt. "Walczymy ze smogiem", zorganizowanego przez p. Iwonę Brzozowską oraz p. Joanna Białuchę.

 • I miejsce  - BARTOSZ MOLASY kl. 7A
 • II miejsce - WERONIKA MAZUR kl. 7A
 • III miejsce - HANNA STĘPIEŃ kl. 7A
 • I wyróżnienie - JACEK PACHOLSKI  kl. 7E
 • II wyróżnienie - IGA TUROBOŚ kl. 7D
 
Wychodząc na przeciw problemowi niepokojącego stanu powietrza w Opocznie, nasza szkoła przystąpiła do projektu "EDUKACYJNA SIEĆ ANTYSMOGOWA" (realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym).
Uczniowie szkoły podstawowej zostali przeszkoleni przez koordynatorki projektu - p. Iwonę Brzozowską i p. Joannę Białuchę. Podczas zdalnych zajęć pogłębiali swoją wiedzę dzięki informacjom zawartym w prezentacji oraz filmach edukacyjnych. Na koniec wiedza ta została zweryfikowana poprzez udział w teście on-line.
Uczniowie klas siódmych okazali się bardzo zaangażowani w problem jakości powietrza oraz chętni do poprawy bieżącej sytuacji,przez działania takie jak uświadamianie innych o przyczynach i konsekwencjach smogu.
 
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział i gratulujemy autorom najlepszych prac. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Dariuszowi Kosno oraz pracownikom Wydziału Promocji i Kultury za przekazanie nagród.
 

Nagrody zostaną wręczone dnia 26.03.2021 r. (piątek) o godzinie 14:00 w sali 202.

 

"Karnawał po niemiecku" to tytuł konkursu, w którym w ostatnich dniach tegorocznego karnawału wzięło udział 45 uczniów naszej szkoły. Konkurs był zróżnicowany, dostosowany do wieku i możliwości uczniów.

I tak najmłodsi uczestnicy z szóstych klas mieli za zadanie opowiedzieć w pięciu krótkich zdaniach w języku polskim  lub niemieckim o karnawale w Niemczech. Następnie mieli się sfotografować w przebraniu karnawałowym, trzymając w ręku karton z opisem karnawału. Przysłane zdjęcia były oceniane pod kątem estetyki, pomysłowości,  rzeczowości (opis karnawału) oraz  czytelności.

Natomiast uczniowie klas siódmych, podobnie jak ich starsi koledzy z liceum mieli do wyboru plakat lub prezentację multimedialną. W swoich pracach musieli uwzględnić następujące informacje:

 • Co robi się podczas karnawału? – Was machen die Leute im Karneval?
 • Gdzie są w Niemczech największe pochody karnawałowe? – Wo gibt es in Deutschland die größten Karnevalszüge?
 • Kiedy – zgodnie z tradycją – rozpoczyna się karnawał i gdzie? – Wann eröffnet man traditionell den Karneval? Wo?
 • Kiedy zaczyna się karnawał na ulicach? – Wann beginnt der Straßenkarneval?
 • Jak nazywają się najważniejsze dni w tygodniu karnawału? – Wie heißen die wichtigsten Tage in der Fastnachtswoche?
 • Z czego znany jest różany poniedziałek – Wofür ist der Rosenmontag bekannt?

Językiem projektu był polski. Natomiast w języku niemieckim należało podać tzw. słowa klucze, np. różany poniedziałek (der Rosenmontag), poszczególne nagłówki/pytania, czy tytułowy "Karnawał po niemiecku", czyli "Karneval auf Deutsch".

Ocenie podlegały:

 • tekst po polsku (merytoryczny, rzeczowy),
 • użycie języka niemieckiego (poprawność),
 • walory estetyczne.

Kilka prac wykonano w parach. Także wśród uczniów klas siódmych nie brakowało takich, którzy swe projekty zaprezentowali osobiście, w przebraniu karnawałowym, fotografując się z plakatem lub umieszczając swoje zdjęcie w prezentacji.

Zaprezentowany przez uczestników konkursu poziom był bardzo wyrównany. Wszystkie plakaty, prezentacje i zdjęcia świadczyły o dużym nakładzie pracy i bardzo się podobały pomysłodawczyniom, p. W. Rak  i p. A. Sadowskiej -Tomasik. Panie, oceniając nadesłane materiały, miały trudny orzech do zgryzienia. Nawet obustronne konsultacje prowadzone w aplikacji Teams nie rozwiały wszystkich wątpliwości, czego efektem było przyznanie wielu miejsc ex aequo.

 

A oto wyniki:

W kategorii zdjęcia – klasy szóste SP

 • I miejsce – Kacper Kłobucki kl. 6G
 • II miejsce – Jakub Zygmuntowski kl. 6B ex aequo Aleksandra Wolska kl. 6E
 • III miejsce – Zuzanna Wronkowska kl. 6E ex aequo Maciej Krzysztofik kl. 6E

W kategorii plakaty – klasy siódme SP

 • I miejsce – Oskar Mlonka kl. 7A
 • II miejsce – Bartosz Molasy kl. 7A
 • III miejsce – Natalia Kucharska i Gabriela Popecka kl. 7C

 

W kategorii prezentacje – klasy siódme SP

 • I miejsce – Olivier Pejski kl. 7C ex aequo Weronika Mazur kl. 7A
 • II miejsce – Viktoria Kowalska kl. 7C ex aequo Julia Karczmarska kl. 7C
 • III miejsce – Hanna Stępień kl. 7A ex aequo Dawid Domagała kl. 7C
 • Wyróżnienie dla Aleksandry Woźniak kl. 7C

 

W kategorii prezentacje – klasy LO

 • I miejsce – Martyna Grzywaczewska kl. 1D
 • II miejsce – Michał Szczepańczyk kl. 1A ex aequo Kamila Pałgan kl. 1D
 • III miejsce – Zuzanna Wrzosek kl. 1C ex aequo Aleksandra Michałowska i Julia Konecka kl. 1C
 • Wyróżnienie za plakaty dla Aleksandry Katy kl. 1D oraz Julii Gąsieniec i Martyny Sosnowskiej kl. 2 BLG

 

Oczywiście wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni oceną, natomiast na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone, gdy tylko będzie taka możliwość.

Wszystkim gratulujemy!

 

 

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

 

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

 • ponadpodstawowych,
 • szkół dla dorosłych,
 • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

 

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w klasach I-III i nieobecnością oddziałów przedszkolnych od 22 marca 2021 r.  nieczynna będzie stołówka szkolna.

Stołówka jest zamknięta tylko w tym tygodniu (w dniach 22 - 26 marca).
29,30,31 marca stołówka będzie otwarta.

Niewykorzystane bony obiadowe zostaną Państwu odliczone w kolejnym miesiącu żywieniowym.

Małgorzata Kozłowska 

dyrektor szkoły

Dzieci w ramach zajęć w świetlicy szkolnej 16 lutego bawiły się na Balu Walentynkowym w rytmie muzyki i koloru czerwonego. Sala świetlicy zmieniła się w okazale ubraną na tą okoliczność sale balową, w której można było poczuć atmosferę serdeczności i przyjaźni. Zabawa taneczna prowadzona była przez wychowawców świetlicy. Uczestnicy zabawy brali udział w rozmaitych konkursach tematycznie związanych ze świętem, a udział w nich nagrodzony był rozbitą na koniec balu piniatą ze słodyczami.
Wychowawcy świetlicy.
 

W dniu 09.02.2021r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego odbył się konkurs recytatorski dla klasy I c pod hasłem "Zima w poezji dziecięcej". Organizatorami były p.A.Rożenek, M.Kowalewska.

Cele konkursu : - popularyzowanie twórczości poetów piszących dla dzieci - kształtowanie kultury żywego słowa - zainteresowanie dzieci poezją - uwrażliwianie na piękno obrazu zimy w poezji - odkrywanie predyspozycji i zainteresowań dzieci - uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Komisja dokonała oceny recytacji wg następujących kryteriów :

- doboru tekstu i jego pamięciowego opanowania

- interpretacji tekstu - kultury słowa

- ogólnego wyrazu artystycznego ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

Czytaj więcej...

Z ogromną radością przyjęłam wiadomość, że wśród wyróżnionych liceów ogólnokształcących, w rozstrzygniętym 27 stycznia 2021 r. ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących 2021, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące znalazło się na 300 miejscu w Polsce. Po raz 14 znaleźliśmy się wśród wyróżnionych szkół. W porównaniu do wyników z roku 2020, awansowaliśmy o ponad 50 miejsc, w dalszym ciągu utrzymując zaszczytny tytuł liceum wyróżnionego Srebrną Tarczą. Jako jedyna szkoła w powiecie opoczyńskim uzyskaliśmy po raz kolejny wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu maturalnym, zajmując również 300 miejsce. Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że wysoki poziom nauczania nasze Samorządowe Liceum Ogólnokształcące utrzymuje niezmiennie już od 15 lat. Osiągnięcie tego sukcesu nie byłoby możliwe bez ogromnego wkładu pracy i zaangażowania wielu osób.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego wspólnego sukcesu: nauczycielom, uczniom i rodzicom. Bez żmudnej, codziennej pracy wszystkich wymienionych osób nie byłoby tych wspaniałych wyników. Rodzicom dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli naszą szkołę, wybierając dla swoich dzieci Samorządowe Liceum Ogólnokształcące. Rankingi nie kłamią. Nasza szkoła od lat utrzymuje poziom edukacyjny na poziomie satysfakcjonującym nauczycieli, uczniów i rodziców. 
Jeszcze raz dziękuję i życzę obecnym i przyszłym uczniom naszego liceum kolejnych, równie wspaniałych osiągnięć.

Małgorzata Kozłowska

dyrektor szkoły.

 Rekrutacja -  rok szkolny 2021/2022

do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 w Opocznie im. Kornela Makuszyńskiego 

05. 02. 2021 r.  

Ważna informacja dla rodziców uczniów ubiegających się przyjęcie do oddziału sportowego.

Szanowni Państwo informuję, że do klasy pierwszej sportowej nie wymagamy żadnego zaświadczenia lekarskiego. Podstawą do przyjęcia będzie informacja lekarza o stanie zdrowia dziecka zawarta w bilansie sześciolatka.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Kozłowsk

 

Zarządzenie 17/2021 -   Burmistrza Opoczna.

 

Regulamin naboru do klasy pierwszej.

Regulamin rekrutacji  do oddziałów przedszkolnych.

Upoważnienia i oświadczenia świetlica

Umowa - Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny.   

Wniosek - Wniosek zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego 

Karta zgłoszenia -  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Załącznik 1 - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.

Załącznik 2 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Załącznik 3 - Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ze szkoleniem sportowym w pływaniu.

Załącznik 4 - Oświadczenie rodzica.