Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

 

 1. Do świetlicy szkolnej może zostać przyjęte dziecko z klas 0-3, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub gdy dziecko samotnie wychowuje pracująca matka lub ojciec.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do informowania wychowawców o każdorazowej zmianie ich danych lub danych dziecka.
 3. Uczeń, od momentu przybycia do świetlicy aż do wyjścia do domu lub na zajęcia, przebywa pod opieka wychowawców i nie może oddalać się bez ich zgody (do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, itp.).
 4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do wychowawcy świetlicy.
 5. Dziecko odbierają rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nich wskazane w pisemnym upoważnieniu. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 6. Osoby obce dziecku, nieznane wychowawcom, odbierają je za pisemnym upoważnieniem rodziców lub opiekunów i po okazaniu dowodu osobistego.
 7. Upoważnienia lub zezwolenia stałe i jednorazowe należy przekazywać w formie pisemnej na kartce.
 8. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice musza powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z data i czytelnym podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.
 9. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy!!!
 10. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 11. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialna ponoszą rodzice/opiekunowie.
 12. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przez uczniów przedmioty wartościowe i osobiste (np. telefony komórkowe, MP3, zabawki, pieniądze, itp.).
 13. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.
 14. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 ? 16.30.
 15. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu może skutkować skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej.

 ................................................

podpis matki /opiekunki/

.................................................

data podpis ojca /opiekuna

godo2.png