Szkoła Podstawowa nr 1

im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU PRZYRODNICZO – PLASTYCZNEGO

dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opocznie

„Piękno Ziemi Opoczyńskiej – kalendarz 2019”

 

 • Celem konkursu jest:

     - kształtowanie umiejętności obserwacji krajobrazu najbliższej okolicy,

     - rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych,

     - kształtowanie właściwych postaw wobec najbliższego otoczenia.

 • Każdy uczestnik konkursu powinien wykonać (indywidualnie) pracę

       ukazującą piękno Ziemi opoczyńskiej i zawierającą:

 1. Stronę tytułową kalendarza na rok 2019.
 2. Kartę kalendarza na dowolnie wybrany miesiąc 2019 r.
 • Forma pracy:
 1. Na brystolu formatu A4, wydruk wersji elektronicznej – strona tytułowa i karta.
 2. Na stronie tytułowej kalendarza: tytuł: „Ziemia Opoczyńska”, 2019, hasło zachęcające do poznania naszego powiatu, zdjęcie lub fotokolaż (zdjęcia mogą być przetworzone w dowolnym programie).
 3. Karta kalendarza: nazwa miesiąca, kolejne dni miesiąca z uwzględnieniem podziału na tygodnie, własne zdjęcie wybranego ogólnie dostępnego miejsca w powiecie opoczyńskim, dokładny opis położenia wybranego miejsca.
 4. Metryczka: nazwa konkursu, dane autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła).
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (formularz szkolny).
 6. Całość w papierowej teczce na dokumenty formatu A4.
 • Oddawanie prac:

Do nauczycieli biologii, plastyki lub przyrody.

W terminie do 14 grudnia 2018 r.

 • Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

W skład komisji konkursowej wejdą nauczyciele plastyki i przyrody oraz pracownik Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Przy ocenie prac komisja konkursowa weźmie pod uwagę: zgodność pracy z wymogami regulaminowymi, walory artystyczne, estetykę wykonania, oryginalność ujęcia tematu, precyzję w określeniu położenia sfotografowanego miejsca.

 • Postanowienia końcowe:
 1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykona osobiście.
 3. Zgłoszone prace wraz z danymi autorów mogą być eksponowane przez szkołę i Muzeum Regionalne w Opocznie (np. na stronie internetowej).
 4. O wynikach konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej naszej szkoły.
 5. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

                                                                                                                       Organizatorzy:

                                                                                                                     Monika Badowska

Marzanna Mastalerz

godo2.png